ประเมินในการเตรียมความพร้อมฯ ร.ร.หนองม่วงวิทยา

วันที่ 23 พ.ย.64 เวลา 13.00-16.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สังกัด สพม.ลพบุรี ณ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา โดยมี ผอ.สำรวย วัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้แทนสาธารณสุข ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และนายอิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินฯ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา มีการเตรียมการเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข จัดระยะห่างในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เป็นไปตามมาตรการ มีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการดูแลฯ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส 100%