พิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.เกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 พ.ย. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ตามโครงการรับเข้าด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบที่ 1) รูปแบบที่ 2 โดยมี นายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม เป็นประธาน และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมพิจารณาฯ ณ ห้องประชุม สพม.ลพบุรี