คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ

วันที่ 24 พ.ย.64 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สมพ.ลพบุรี รรท.ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธานการ การประชุมคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติข้าราชการครูและบุคคลทางการศึกษา ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดลพบุรี