ประเมินในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม

วันที่ 24 พ.ย.64 เวลา 13.00-16.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สังกัด สพม.ลพบุรี ณ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมโดยมีผอ.กาญจนา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , ผู้แทนสาธารณสุข ,ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ผู้นำชุมชน และน.ส.สุนทรี จันทร์สำราญ ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินฯ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม มีการเตรียมการเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข มีมาตรการให้กล่องข้าว ช้อนส้อม และแก้วน้ำ นักเรียนและครูใช้ส่วนตัวทุกคน การรักษาความสะอาดทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนสะอาดเรียบร้อยมาก มีระบบการคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครองในการฉีดวัคซีน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส 100%