ประเมินในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนบ้านชีวิทยา

วันที่ 24 พ.ย.64 เวลา 08.30-12.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สังกัด สพม.ลพบุรี ณ โรงเรียนบ้านชีวิทยา โดยมีผอ.สำรวย วัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , ผู้แทนสาธารณสุข ,ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ผู้นำชุมชน และน.ส.สุนทรี จันทร์สำราญ ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินฯ โรงเรียนบ้านชีวิทยา มีการเตรียมการเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข จัดระยะห่างในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เป็นไปตามมาตรการ มีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการดูแลฯ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส 100%