ระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Platform)

วันที่ 25 พ.ย.64 เวลา 9.00 -12.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมการอบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) ให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารและครูที่ได้รับมอบหมายของสถานศึกษาในสังกัด ที่รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดลพบุรี