รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 2/2564

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 2/2564 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา จ.ลพบุรี