การคัดเลือกหนังสือพระราชนิพนธ์

วันที่ 26 พ.ย.2564 ว่าที่ ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกหนังสือพระราชนิพนธ์ ตามโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2565 เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้า และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยผ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 6 โรงเรียน คือ ท่าหลวงวิทยาคม , โคกตูมวิทยา , โคกกะเทียมวิทยาลัย , ลำสนธิวิทยา , ดงตาลวิทยา และชัยบาดาลพิทยาคม