ประชุมระบบ eMENSCR ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 26 พ.ย.64 เวลา 9.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมการนำเข้าข้อมูลโครงการ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สมพ.ลพบุรี รรท.ผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม สพม.ลพบุรี