ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง

วันที่ 1 ธ.ค. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งโดย ว่าที่ ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม และนางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้บริหารสถานศึกษามีสมรรถนะในการบริหารการศึกษา เป็นผู้นำทางวิชาการ และบริหารการเปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลการต่อการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ คุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู คุณภาพสถานศึกษา ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย