ประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย

วันที่ 3 ธ.ค. 2564 คณะกรรมการตรวจประเมินในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สังกัด สพม.ลพบุรี ณ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย โดยมี ผอ.กาญจนา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้แทนสาธารณสุข ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และน.ส.สุนทรี จันทร์สำราญ ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินฯ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย มีการเตรียมการเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข จัดระยะห่างในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงเรียนอาหาร เป็นไปตามมาตรการ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการดูแลฯ ครูและนักเรียนเพียงพอ มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite 100% และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส มากกว่าร้อยละ 90