ประเมินในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม

วันที่ 3 ธ.ค. 2564 คณะกรรมการตรวจประเมินในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สังกัด สพม.ลพบุรี ณ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม โดยมี ผอ.วรเทพ หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้แทนสาธารณสุข ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และน.ส.สุนทรี จันทร์สำราญ ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินฯ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม มีการเตรียมการเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข จัดระยะห่างในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงเรียนอาหาร เป็นไปตามมาตรการ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการดูแลฯ ครูและนักเรียนเพียงพอ มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบแบ่งกลุ่มนักเรียนสลับมาเรียน 5 วัน หยุด 9 วัน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส มากกว่าร้อยละ 90