ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 9 ธ.ค.64 สพม.ลพบุรี ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนคุณภาพ โดยมี ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ สพม.ลพบุรี ณ ห้องประชุมศาลาไทย โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย