ประเมินในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปิยะบุตร์

วันที่ 8 ธ.ค.64 คณะกรรมการตรวจประเมินในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สังกัด สพม.ลพบุรี ณ โรงเรียนปิยะบุตร์ โดยมี ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอบ้านหมี่ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และน.ส.สุนทรี จันทร์สำราญ ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินฯ โรงเรียนปิยะบุตร์ มีการเตรียมการเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข จัดระยะห่างในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงเรียนอาหาร เป็นไปตามมาตรการ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการดูแลฯ ครูและนักเรียนเพียงพอ มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบOn Site 100% นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส มากกว่าร้อยละ 90