ประชุมชี้แจงการรายงานผ่านระบบ E-COVID 19 Report

วันที่ 21 ธ.ค. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมประชุมชี้แจงการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ E-COVID 19 Report โดยมี ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สพม.ลพบุรี เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม สพม.ลพบุรี