การพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ปีการศึกษา 2564

วันที่ 20 ธ.ค. 2564 สพม.ลพบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ปีการศึกษา 2564 นำโดย ว่าที่ ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รอง ผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการประกอบด้วย นางฐิติพัชร์ ดิษรัก ผอ.รร.โคกกะเทียมวิทยาลัย , นางพรรณพร โพธิจันทร์ ผอ.รร.โคกตูมวิทยา , น.ส.กรรณิการ์ ใจหาญ รอง ผอ.รร.ดงตาลวิทยา , นายอิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ และ น.ส.สุนทรี จันทร์สำราญ ศึกษานิเทศก์ โรงเรียนที่ผ่านการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ปีการศึกษา 2564 จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โคกเจริญวิทยา, ชัยบาดาลพิทยาคม, โคกสลุงวิทยา, ท่าหลวงวิทยาคม, สรโะบสถ์วิทยาคาร และ เฉลิมพระเกียรติฯ ตามประกาศ สพม.ลพบุรี