ประชุมชี้แจงการรายงานข้อมูลระบบ E–COVID 19 Report

วันที่ 7 ม.ค. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ประชุมชี้แจงการรายงานข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยระบบ E–COVID 19 Report ผ่านระบบ Video Conference โดยมี ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาวชนาพร เคลือบคล้าย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ประชุมชี้แจงการรายงานข้อมูล ให้กับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบการรายงานผ่านระบบ E–COVID 19 Report เพื่อให้ทันต่อการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้ข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม สพม.ลพบุรี