ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจ ร.ร.โคกตูมวิทยา

วันที่ 10 ม.ค. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นำโดย ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.รก.ผอ.สพม.ลพบุรี พร้อม ศน.สุนทรี ศน.อิทธิฤทธิ์ ศน.สพม.ลบ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจ และรับฟังข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการบริการของสพม. และนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ Covid19 ของ ร.ร.โคกตูมวิทยา โดยมี ผอ.พรรณพร โพธิจันทร์ ,รองผอ.ร.ร. และคณะครูให้การต้อนรับเยี่ยมชมห้องเรียนซึ่งเปิดเรียนเป็นเรียนเป็นวันที่สองของปี 65 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 64)