วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565

วันที่ 16 ม.ค. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นำโดย ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.รก.ผอ.สพม.ลพบุรี และผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 ในหัวข้อแก่นสาระ “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” เพื่อระลึกถึงพระครูบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู และเพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือ ความเข้าใจอันดีระหว่างครู และครูกับประชาชน ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี