ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน งบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ

วันที่ 17-18 ม.ค. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน งบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.รก.ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวันชัย ธงชัย ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. นายคำภา หานะกูล ข้าราชการบำนาญ นายช่างโยธาอาวุโส กอ.สอ.สพฐ. นางนวรัตน์ พิมพาภรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านชีวิทยา ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณฯ โรงเรียนในสังกัด สพม.ลพบุรี ณ ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย