พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ

วันที่ 20 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นำโดย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย นางณัฏฐินี หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนานิคม นายวรเทพ หอมจันทร์ ประธานสหวิทยาเขตป่าสักชลสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ กับโรงเรียนพัฒนานิคม โรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาแผนงาน โครงการและกิจกรรม พัฒนาคุณภาพการศึกษา การรองรับนักเรียนประถมศึกษา ที่จะมาเรียนต่อ และรองรับนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และรองรับนักเรียนที่จะไปเรียนในโรงเรียนแข่งขันสูง กลับคืนสู่ชุมชน ณ ห้องประชุมโรงเรียนพัฒนานิคม