การนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

วันที่ 25 ม.ค. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมเพื่อให้การดำเนินการนำเข้าข้อมูลโครงการการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เป็นไปตามปีปฏิทิน ที่ สพฐ.กำหนด ณ ห้องประชุม สพม.ลพบุรี