การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธานดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2 ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย