ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระนารายณ์

วันที่ 25 ม.ค. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นำโดย ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.รก.ผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่ม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ของ โรงเรียนพระนารายณ์ พร้อมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และรับฟังข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการบริการของ สพม.ลพบุรี โดยมี นางกาญจนา บุญคง ผอ.โรงเรียนพระนารายณ์ รองผอ.ร.ร. พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ