งานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 40

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดย นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผอ.สพม.ลพบุรี เข้าร่วมงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 40 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี โดยมี นายนิวัตน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างผู้บริหาร ครู และบุคลากรการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานการศึกษา และประสานงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร สมาคม และชมรมต่างๆ ให้มีความรัก ความผูกพันธ์ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ แห่งที่ 2