สพม.ลพบุรี ร่วมให้การต้อนรับ และรายงานผลดำเนินการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นำโดย ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.รก.ผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ และรายงานผลดำเนินการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ต่อ นางสาวเพียงเพ็ญ ทองสิมา ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะ ในโอกาสที่ลงพื้นที่ติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม สพป.ลบ 2