ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดย ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.รก.ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วย นายอิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ และคณะครู เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ณ โรงเรียนพัฒนานิคม