ลงพื้นที่ ตรวจติดตามการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดย ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.รก.ผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ ตรวจติดตามการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี