เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายพรชัย ยิ้มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น. / นางปรานอม ประทีปทวี ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น. /นายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์ ผอ.รร.บ้านเบิกวิทยาคม /นายอิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ และนางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุม สพม.ลพบุรี

ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นตัวแทนของสพม.ลพบุรี เพื่อเข้าร่วมการประกวดแข่งขันระดับประเทศต่อไป ได้แก่ โครงงานโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย