การขับเคลื่อน นโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบาย ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

“วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สพม.ลพบุรี เข้าร่วมการประชุมการชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการรายงานผลการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อน นโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม สพม.ลพบุรี