อบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองนักเรียนยากจน (CCT) ประจำปี 2565

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองนักเรียนยากจน (CCT) ประจำปี 2565 ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาครูที่รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสร้างภูมิคุ้มกันกับนักเรียน เพื่อให้ครูที่ปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ และสามารถดำเนินการด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน ณ ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย