พิธีรับมอบวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จาก อบจ.ลพบุรี

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565 นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผอ.สพม.ลพบุรี เข้าร่วมพิธีรับมอบวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับป้องกันการแพร่ระบาด ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัดในจังหวัดลพบุรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก นางอรพิน จิระพันธ์ุวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ณ สนามกีฬาพระราเมศวร จ.ลพบุรี