ประชุมรับมอบนโยบายการจัดการศึกษา

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการจัดการศึกษา จาก ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อติดตาม รับฟังปัญหาและมอบนโยบาย สถานศึกษาในจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ (แห่งที่ 2)