สพม.ลพบุรี เปิดเรียน ON-SITE 100%

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รอง ผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียน ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพม.ลพบุรี ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในวันเปิดภาคเรียนวันแรกได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 2.โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 3.โรงเรียนยางรากวิทยา โดยโรงเรียนในสังกัด สพม.ลพบุรี เปิดเรียนวันแรกในรูปแบบ On-Site ทุกโรงเรียน 100% พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด และตามนโยบาย สพฐ.ศธ. มาตรการ 3 พร้อม ได้แก่ อาคารสถานที่พร้อม, ครูและบุคลากรพร้อม, นักเรียนและผู้ปกครองพร้อม มาตรการ 3 ป. ได้แก่การป้องกัน, ปลูกฝัง, ปราบปราม มาตรการ 3 ส. ได้แก่ สอนเสริม, สร้างเครือข่าย, และส่งต่ออย่างเป็นระบบ