สพม.ลพบุรี เปิดเรียน ON-SITE 100%

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียน ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพม.ลพบุรี ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในวันเปิดภาคเรียนวันแรกได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 2.โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 3.โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 4.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี 5.โรงเรียนลำสนธิวิทยา โดยโรงเรียนในสังกัด สพม.ลพบุรี เปิดเรียนวันแรกในรูปแบบ On-Site ทุกโรงเรียน 100% พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด และตามนโยบาย สพฐ.ศธ. มาตรการ 3 พร้อม ได้แก่ อาคารสถานที่พร้อม, ครูและบุคลากรพร้อม, นักเรียนและผู้ปกครองพร้อม มาตรการ 3 ป. ได้แก่การป้องกัน, ปลูกฝัง, ปราบปราม มาตรการ 3 ส. ได้แก่ สอนเสริม, สร้างเครือข่าย, และส่งต่ออย่างเป็นระบบ