Innovaion For Thai Education เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี

วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ตามโครงการ Innovaion For Thai Education เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษา ณ ห้องประชุมสานฝัน สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 โดยมีผู้บริหารและครูในสังกัด สพม.ลพบุรี จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม โรงเรียนโคกเจริญวิทยา และโรงเรียนยางรากวิทยา พร้อมด้วย นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ศึกษานิเทศก์ สพม.ลพบุรี เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว