การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ของ นางวรรณา เวียงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ เพื่อประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด ณ โรงเรียนพระนารายณ์