อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ

วันที่ 19-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวชนาพร เคลือบคล้าย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform) ณ ห้องหรรษนันท์ 1 โรงแรมหรรษนันท์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก