โครงการส่งเสริมพัฒนาครูที่รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสร้างภูมิคุ้มกันกับนักเรียน

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาครูที่รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสร้างภูมิคุ้มกันกับนักเรียน (กิจกรรมที่ 1 ) ประชุมเพื่อพัฒนาครูที่ปรึกษาและกระบวนการทำงานด้านจิตวิทยาเบื้องต้นและการเฝ้าระวังของครูที่ดูแลนักเรียน (ครั้งที่ 1 ) โดยมี ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย