ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา รายงานผลการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย นางสาวโชติรส เทียนดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา รายงานผลการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน ของ สพม.ลพบุรี กับ คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (สอศ.) จ.ลพบุรี