สพม.ลพบุรี ลงพื้นที่ติดตาม การคัดกรองนักเรียนยากจน ประจำปี 2565

วันที่ 23-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตาม ผลการดำเนินงาน ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสร้างภูมิคุ้มกันกับนักเรียน เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการคัดกรองนักเรียนยากจน ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนลำสนธิวิทยา โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม โรงเรียนยางรากวิทยา โรงเรียนโคกเจริญวิทยา โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม โรงเรียนขุนรามวิทยา และโรงเรียนพัฒนานิคม