สพม.ลพบุรี ร่วมลงพื้นที่ต้อนรับ องคมนตรี

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี มอบหมายให้ นางฐิตินันท์ สุวรรณหงษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และว่าที่ร้อยเอกพงศกร พันแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมลงพื้นที่ต้อนรับ พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้า การเปลี่ยนแปลง การดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน คุณภาพชีวิตของนักเรียน พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษา และพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร ครู เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน