การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ของ นางรัตฏิมา พลรักษา รองผอ.โรงเรียนหนองม่วงวิทยา นายพรทวี สุมาลี รองผอ.โรงเรียนโคกเจริญวิทยา และ นายธนะเมศร์ ธรรมลินธรณ์ รองผอ.โรงเรียนลำสนธิวิทยา เพื่อประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด ณ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา