พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดลพบุรี

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผอ.สพม.ลพบุรี เข้าร่วมประชุมพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดลพบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสบปัญหาภาระหนี้สิน จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างสมศักดิ์ศรี รวมถึงขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู “สร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย” อย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดลพบุรี