ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม (Site Visit) การดำเนินการบูรณาการข้อมูลร่วมกันผ่านระบบฐานข้อมูล

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม (Site Visit) การดำเนินการบูรณาการข้อมูลร่วมกันผ่านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (Sandbox) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม หน่วยงานการศึกษาในสังกัดฯ จังหวัดลพบุรี และได้มอบนโยบายในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาบริหารจัดการทำให้เห็นภาพการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning แสดงให้เห็นสมรรถนะของผู้เรียน การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น โดยการใช้ระบบ AMSS++/SMSS ช่วยสนับสนุนข้อมูลสำคัญเพื่อให้โรงเรียนสามารถใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการ ผู้บริหารสามารถใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1