ประชุมเชิงปฏิบัติการ “พาน้องกลับมาเรียน”

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “พาน้องกลับมาเรียน” ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนที่รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน หรือหัวหน้ากลุ่มบริหารฯ ครูหัวหน้าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูหัวหน้างานแนะแนว และครูที่รับผิดชอบงานทะเบียน-วัดผล เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานการตรวจสอบและติดตามการเข้าเรียนของนักเรียน ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ประสานความร่วมมือเครือข่าย การให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทั้งยังป้องกันเด็กนักเรียนหลุดออกจากระบบ และเป็นการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมเสมอภาคอย่างทั่วถึง ณ ห้องประชุมพุทธนวมินทร์ โรงเรียนพระนารายณ์