ประชุมคณะทำงานโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในการประชุมวางแผนการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจะคัดเลือกผลงานนักเรียนที่ชนะเลิศเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป มีกิจกรรมการแข่งขัน 3 กิจกรรม คือ การแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม.1 – 3 ,การอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันได 6 ขั้น ระดับชั้น ม.1 – 3 และรอบรู้วรรณคดี ระดับชั้น ม.4 – 6 โดยมีนางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะกรรมการจากศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพระนารายณ์ เข้าร่วมการประชุม