การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานที่แข่งขัน ห้องประชุมรามาวตาร และห้องประชุมพุทธนวมินทร์ โรงเรียนพระนารายณ์ โดยมีการจัดกิจกรรมการแข่งขัน 3 กิจกรรม คือ การแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม.1 – 3 ,การอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันได 6 ขั้น ระดับชั้น ม.1 – 3 และรอบรู้วรรณคดี ระดับชั้น ม.4 – 6 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ครู และนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรม