ประชุมคณะทำงานการจัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่ (S.S.B.T.C) รุ่นที่ 2/2565

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานการจัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่ (S.S.B.T.C) รุ่นที่ 2/2565 โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพัฒนานิคม