การคัดเลือกรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รอง ผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกเชิงประจักษ์โรงเรียนยางรากวิทยา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565